Ny lag kräver yrkeskompetensbevis för förare av tung lastbil (och buss)

Riksdagen fattade den 28 november 2007 beslut om en ny lag som innebär att alla som kör buss och tung lastbil i yrkestrafik måste ha ett yrkeskompetensbevis. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget för EU. Bestämmelserna börjar gälla samtidigt i EU:s 27 medlemsländer samt i Norge,Island och Liechtenstein.

Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. För att få ett nytt bevis krävs att föraren går en återkommande fortbildning. Avsikten med de nya kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att förbättratrafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och minska miljöbelastningen från den tunga yrkestrafiken. Utbildningarna ger kompetens som leder till att föraryrket moderniseras och att yrkets status höjs.

Den nya lagen tillämpas från den 10 september 2009 för förare av tung lastbil i Yrkestrafik.

Den som 10/9 2009 hade behörighet C/CE har s.k.hävdvunnen rätt fram till 10/9 2016

YKB Utbildning

Vi på YFUV tar ett helhetsansvar för din personal och ser till att han/hon inte riskerar att missa fortbildningstiden. Vi kallar din personal när det är dags för att avverka ett utbildningstillfälle.

Vi tar även hand om dokumentationen som normalt ansvaras av den enskilda chauffören.

Vi följer den utbildningsplan som TYA, STR, SÅ och NTF enats om. Volvo och Scania har numer samma utbildningsplan.

Var uppmärksam på att vissa aktörer inte utbildar enligt samma upplägg och det kan medföra vissa problem om man byter utbildningsanordnare under sin fortbildning.

Vi fortbildar även på persontransporter. Kontakta oss för mer info.

Fortbildningen går till på följande sätt:

35 timmars fortbildning fördelat på följande delkurser:

Delkurs 1 Sparsam Körning, 7 tim.

Syfte/innehåll: Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna optimera bränsleförbrukningen.

Delkurs 2 Godstransporter, 7 tim.

Syfte/innehåll: Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen.

Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Delkurs 3 Lagar & Regler, 7 tim.

Syfte/innehåll: Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör-och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager.

Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods och transporter.

Delkurs 4 Ergonomi & Hälsa, 7 tim.

Syfte/innehåll: Upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga.

Delkurs 5 Säkerhet & Kundfokus, 7 tim.

Syfte/innehåll: Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagaren ska därmed kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbeta för att det egna företagets profil höjs.

Har du frågor angående YKB eller intresserad av en offert så tveka inte på att kontakta oss.